วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

 

ภายในปี  พ.ศ. 2565

 

        “โรงเรียนบ้านท่าข้ามเป็นองค์การที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติในระดับดีขึ้นไป”

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์สำคัญ