พันธกิจ/เป้าประสงค์

พันธกิจ/เป้าประสงค์

 

     ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียนบ้านท่าข้ามให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพ  4  ด้าน

     1. การบริหารและการจัดการศึกษาคุณภาพ
     2. การเรียนการสอนคุณภาพ
     3. ผู้เรียนคุณภาพ
     4. สังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์สำคัญ