คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

1. นายสมชาย  วรรณการ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                               ประธานกรรมการ

2. นางสุรีย์  มณีใจ                       ผู้แทนผู้ปกครอง                           กรรมการ

3. นางสาวจิรนันท์ สิงขรบรรจง        ผู้แทนครู                                    กรรมการ

4. นางสุเนียม  มูลเมือง                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                        กรรมการ

5. นายสาธิต  ปัตนะ                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

6. นางสมศรี ฉางข้าวดำ                 ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ

7. พระสัญญา จันฺทวํโส                  ผู้แทนพระภิกษุ                            กรรมการ

8. นายพากเพียร  อิศรางกุล            ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

9. นายสนอง  จันทร์มา                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม       กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์สำคัญ