ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 16  ตำบลบ้านแปะ  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีเนื้อที่ทั้งหมด  11 ไร่ 3 งาน   เป็นที่ราชพัสดุ หมายเลขที่ ชม.1254 

                โรงเรียนบ้านท่าข้ามเริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2473 ที่วัดท่าข้าม ครั้งแรกได้อาศัยสาลาวัดท่าข้ามเป็นสถานที่เล่าเรียนและเป็นโรงเรียนหลังแรกของตำบลบ้านแปะ มีนายทิพย์ มณีผ่อง เป็นครูใหญ่ ทำการสอนได้ 1 ปี จึงย้ายไปทำการสอนที่อื่นและมี นายแดง ศรีสุวรรณ์ มาเป็นครูใหญ่แทนต่อมาได้ย้ายที่ทำการสอนจากศาลาวัดมาทำการสอนที่โรงเรียนที่ตั้งปัจจุบันโดยสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นหลังหนึ่ง โดย นายแดง ศรีสุวรรณ์ ครูใหญ่พร้อมกับกำนันขุนนิคม โดยขอแรงราษฎร์ปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นในเนื้อที่ โดยมีการแผ้วถางป่า จำนวนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา เปิดทำการสอนได้เป็นเวลา 2 ปี

                ต่อมา นายแดง ศรีสุวรรณ์และกำนันได้ขอช่างโยธาจากนายอำเภอจอมทอง ช่วยปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก 1 หลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2480 เปิดทำการสอนได้ 3 ปี อาคารเรียนชำรุด นายแดง ศรีสุวรรณ์ และกำนันได้ขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านใกล้เคียงต่างๆ และในหมู่บ้านที่นักเรียนมาเข้าเรียนช่วยปลูกสร่างอาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง เมื่อ พ.ศ.2481

                ต่อมานายอุทัย ใจชม ย้ายมาเป็นครูใหญ่ และได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท แต่ไม่พอ นายอุทัย ใจชม ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนช่วยบริจาคเสาอาคารเรียน จำนวน 32 ต้น และเริ่มปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2482 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2483 สิ้นงบประมาณ 2,320 บาท ใช้นามว่าบ้านแปะ 1 (วัดท่าข้าม)

                ต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2486 นายอุทัย ใจชม ครูใหญ่ได้ลาออกจากครูไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ทางราชการจึงแต่งตั้งให้ นายเฉลิม สมคำดี รักษาการแทนครูใหญ่และได้เปิดทำการสอนในระดับประถมปลายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2514 และขยายภาคบังคับถึงประถมปลาย เมื่อวันที่ 14 เมษายน  2514  ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้มาทำการสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 หลัง ในวงเงินงบประมาณ 160,000 บาท และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1516 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2517 นายเฉลิม สมคำดี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งขวา โดยมีนายภูมินทร์ จีโน มาดำรงตำแหน่งแทนเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.7 และจัดงานกุศลเพื่อหาเงินสร้างสนามบาสเกตบอล งบประมาณ 13,811 บาท

                ในปีงบประมาณ 2519 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 1 ห้อง เป็นจำนวน 53,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2520 และได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง งบประมาณ 63,000 บาท และในวันที่ 1 มีนาคม 2522 นายภูมินทร์ จีโน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่อื่น โดยมี นายเฉลิม สมคำดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน และโรงเรียนบ้านสบแจ่มรวมเข้ากับโรงเรียนบ้านท่าข้ามจึงได้รื้ออาคารเด็กเล็กและรื้ออาคารเรียนหลังเก่านำไปสร้างหอประชุมของโรงเรียนและมีงบประมาณจากการจัดงานการกุศลสมทบ 100,000 บาท

                ในปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณจาก กสช. มาสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง งบประมาณ 18,586 บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 1526 นายเฉลิม สมคำดี ครูใหญ่ได้ลาออกจากราชการและได้แต่งตั้งนายจักรพันธ์ ศิริ มาเป็นครูใหญ่แทน

                ต่อมาได้ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างแบบ 017 ใต้ถุนโล่ง 3 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการเลย เป็นเงิน 15,000 บาท นำมาสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียน

                ในปีงบประมาณ 2530 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง และต่อมาในปี พ.ศ.2538 นายจักรพันธ์ ศิริ อาจารย์ใหญ่ พร้อมครอบครัวได้สร้างส้วมบริจาคให้โรงเรียน จำนวน 1 หลัง 6 ที่นั่ง เป็นจำนวนเงิน 39,900 บาท และสร้างศาลาแม่บัวสาย ถวายเป็นเทิดพระเกียรติ เป็น 69,900 บาท

                ในปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและได้รับจัดสรรงบประมาณ 100,000 บาท ให้ดำเนินการจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและได้รับจัดสรรให้ติดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง

                ต่อมาปี พ.ศ.2540 นายจักรพันธ์ ศิริ ได้ลาออกจากราชการจึ่งแต่งตั้งให้นายนิเวทย์ สุขตา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2540 และในปี พ.ศ.2541 ทางโรงเรียนได้ร่วมกับกรรมการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดสร้างรั้วโรงเรียนขึ้น โดยสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อซีเมนต์บล็อกฉาบปูนซีเมนต์

                ปี พ.ศ.2542 นายนิเวทย์ สุขตา ลาออกจากราชการ ทางราชการแต่งตั้ง นายกมล แสนใจบาล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าข้าม สืบเนื่องจากโรงเรียนบ้านวังตวงยุบมารวมกับโรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนขอรื้อบ้านพักครูโรงเรียนบ้านวังตวง มาเก็บไว้ที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม นายกมล แสนใจบาลจึงได้นำไม้มาก่อสร้างห้องสมุด ขนาด 3 x 9 เมตร จนแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณจากการบริจาค 120,000 บาท

                ปัจจุบันมีนายสนอง จันทร์มา ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท่าข้าม ซึ่งได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าข้ามเปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                7 กรกฎาคม 2546 เปลี่ยนต้นสังกัดจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจอมทอง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์สำคัญ